Η εταιρεία Χ. & Μ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε ιδρύθηκε το 1991 με αντικείμενο την εγκατάσταση και την συντήρηση των ανελκυστήρων από τον Χρήστο και τον Μιχάλη Χασιώτη. Η επιτυχημένη πορεία της εταιρείας έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση και την συντήρηση άνω των 2000 ανελκυστήρων στο λεκανοπέδιο της Αττικής και σε όλη την Ελλάδα (ξενοδοχεία, κτήρια, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, νοσοκομεία, πολυκατοικίες κ.α.). Η συντήρηση των ανελκυστήρων είναι απαραίτητη για την ασφάλεια και πραγματοποιείται από το προσωπικό που διαθέτει η εταιρεία. Καθημερινά η εταιρεία καλείται να προσαρμοστεί στα δεδομένα της εποχής με αποτέλεσμα σήμερα να ακολουθεί τους ενεργειακούς – οικολογικούς ανελκυστήρες αλλά και την ψηφιακή τεχνολογία.

Η εταιρεία Χ. & Μ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε έχει προβεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Επιχειρησιακής Συνέχειας ως προς τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 22301:2019, τα οποία και δεσμεύεται η εταιρεία να τηρεί με συνέπεια και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας καθώς και την διαρκή βελτίωση τόσο αυτού του ίδιου του συστήματος όσο και των λειτουργικών διεργασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στα πλαίσια της άνωθι καταγεγραμμένης και εφαρμοζόμενης πολιτικής η εταιρεία Χ. & Μ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε παρακολουθεί και ιχνηλατεί τις ανάγκες των πελατών, καθώς και τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται με πεδίο: Εγκατάσταση, Συντήρηση & Αναβάθμιση Ανελκυστήρων ώστε να είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστες, άρτιες, επικαιροποιημένες και καινοτομικές υπηρεσίες, που να εξασφαλίζουν τη συνεχή λειτουργία της και την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας είναι υπεύθυνος για τη διαρκή και ομαλή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Επιχειρησιακής Συνέχειας. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας & Επιχειρησιακής Συνέχειας είναι εξουσιοδοτημένος όσον αφορά τις διαδικασίες συντονισμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και συντήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Επιχειρησιακής Συνέχειας, ώστε να είναι σύμφωνο προς τα επιλεγμένα πρότυπα και προδιαγραφές. Τέλος ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας & Επιχειρησιακής Συνέχειας έχει την τελική ευθύνη για αποδοχή ή απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανάλογα με την εμφάνιση ή εξάλειψη συστηματικών αστοχιών ποιότητας & επιχειρησιακής συνέχειας.

Οι αντικειμενικοί στόχοι για την Ποιότητα εστιάζουν στη συνεχή και συστηματική προσπάθεια της εταιρείας για βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών, την συμπίεση του ποσοστού αστοχιών σε παρεχόμενες υπηρεσίες, την αύξηση του εύρους των παραγόμενων υπηρεσιών, την διεύρυνση της πελατειακής βάσης καθώς και του βαθμού διείσδυσης σε υφιστάμενους πελάτες.

Οι αντικειμενικοί στόχοι για την Επιχειρησιακή Συνέχεια εστιάζουν στην συνεχή και συστηματική προσπάθεια της εταιρείας για τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού, την καθιέρωση συστηματικών μεθόδων για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των απαιτήσεων της επιχειρησιακής συνέχειας, την θέσπιση συγκεκριμένων στρατηγικών ανάκαμψης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, την εξασφάλιση του ελαχίστου αποδεκτού επιπέδου λειτουργίας των κρίσιμων δραστηριοτήτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, την αξιολόγηση και την βελτίωση των σχεδίων για την επιχειρησιακή συνέχεια.

Για την παρακολούθηση των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας & Επιχειρησιακής Συνέχειας ορίζονται Δείκτες Ποιότητας & Επιχειρησιακής Συνέχειας, οι οποίοι παρακολουθούνται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας & Επιχειρησιακής Συνέχειας και σε τακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάζονται στη Διοίκηση της εταιρείας, στα πλαίσια των Ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Η πορεία των δεικτών απεικονίζει το βαθμό υλοποίησης των στόχων και είναι δυνατόν να οδηγήσει σε τροποποιήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Η Διοίκηση της εταιρείας Χ. & Μ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας & Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Οι τέσσερις άξονες της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας & Επιχειρησιακής Συνέχειας και συγκεκριμένα:

η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Επιχειρησιακής Συνέχειας,

η ικανοποίηση του πελάτη,

η εξασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και

η διαρκής βελτίωση.

Είναι καθήκον και προσφορά όλου του προσωπικού στην εταιρεία Χ. & Μ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε Η παρούσα πολιτική ποιότητας & επιχειρησιακής συνέχειας ανασκοπείται και ελέγχεται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητα της.

Άψογες συνεργασίες

Οι προμηθευτές μας

metron
kleeman
bellos
dimoulas
ikaroslift
kalliotis
minos
akriman
ESPA 2014-2020