1. Eισαγωγή

O διαδικτυακός τόπος https://xasiotis.com/ (εφεξής «Ιστότοπος») ανήκει στην ομόρρυθμη εταιρεία «Χ. & Μ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε.» που εδρεύει στη Βασιλείου Δεληγιάννη 72, Μεταμόρφωση, ΤΚ 144 52, Ελλάδα, με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 85657002000, ΑΦΜ 999870779, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας (εφεξής «ΧΑΣΙΩΤΗΣ»). 

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου είναι ενημερωτικό και έχει ως σκοπό την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ΧΑΣΙΩΤΗΣ στους επισκέπτες του (εφεξής «Χρήστες»).

Η χρήση του Ιστότοπου διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους οι Χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε χρήση του, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.

Η ΧΑΣΙΩΤΗΣ δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες όρους ενημερώνοντας το κείμενο αυτό με κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

Εφόσον η χρήση των ιστοσελίδων της ΧΑΣΙΩΤΗΣ που συνδέονται με τον Ιστότοπο ρυθμίζεται από ξεχωριστούς όρους χρήσης, οι τελευταίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, αλλά υπερισχύουν έναντι αυτών όπου ρυθμίζουν διαφορετικά αντίστοιχο θέμα.

2. Προϊόντα και Υπηρεσίες

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το Χρήστη.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στον Ιστότοπο είναι σε κάθε περίπτωση γενικής φύσης και δεν είναι συμβατικά δεσμευτικές. Η συνεχής βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ενδέχεται να επηρεάσει τις επιλογές σας ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το χρώμα των διαθέσιμων ανελκυστήρων μας στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή.

Τα μοντέλα ή/και οι εκδόσεις που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο, μαζί με τον εξοπλισμό, τις επιλογές και τα αξεσουάρ τους είναι αυτά που διανέμονται στην Ελλάδα. Μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, μπορεί να μην είναι διαθέσιμα παγκοσμίως ή να μην εγκρίνονται για χρήση σε μια συγκεκριμένη χώρα.

Η ΧΑΣΙΩΤΗΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διατηρεί ανά πάσα στιγμή πλήρως ενημερωμένες τις  πληροφορίες του Ιστότοπου. Παρακαλείσθε, πριν από κάθε τηλεφωνική παραγγελία, να ελέγχετε πάντα τις προδιαγραφές των προϊόντων μας, επικοινωνόντας μαζί μας ώστε να βεβαιωθείτε για τη διαθεσιμότητά τους.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της ΧΑΣΙΩΤΗΣ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον Ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον Ιστότοπο και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Οι Χρήστες κατανούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του Ιστότοπου.

5. Αποποίηση ευθυνών

Η ΧΑΣΙΩΤΗΣ δε φέρει καμία ευθύνη:

για οποιαδήποτε σφάλματα ή λάθη που μπορεί να περιλαμβάνονται σε σελίδες ή στα περιεχόμενα του  Ιστότοπου, για την έλλειψη ορθότητας, πληρότητας ή και διαθεσιμότητας των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή των αποτελεσμάτων τους.

6. Ευθύνη χρηστών

Οι Χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών μέτρων στον προσωπικό τους εξοπλισμό μέσω του οποίου θα διατηρούν ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στον Ιστότοπο.

7. Διαθεσιμότητα & Ασφάλεια του Δικτύου

Η ΧΑΣΙΩΤΗΣ δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του Ιστότοπου, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες και καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητά του. Ωστόσο δεν εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά του, καθώς μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των Χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Ιστότοπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η ΧΑΣΙΩΤΗΣ δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία των Χρηστών προερχομένη από τη χρήση του Ιστότοπου ή την αδυναμία πρόσβασης των Χρηστών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

Αν και η ΧΑΣΙΩΤΗΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Ιστότοπου από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε Χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του Ιστότοπου ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στις τερματικές συσκευές του.

8. Προσωπικά Δεδομένα

Η ΧΑΣΙΩΤΗΣ αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

9. Πληροφορίες για τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Χρήστη. Καθένα από τα cookies διαβάζεται αποκλειστικά και μόνο από τον διακομιστή που τα δημιούργησε. Τα cookies δεν καταγράφουν το προφίλ του συστήματός σας, ούτε συλλέγουν πληροφορίες από το σκληρό σας δίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση Cookies διαβάστε την Πολιτική Cookies.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο & Δωσιδικία

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια για την επίλυση των αναφυόμενων διαφορών είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

11. Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με τον Ιστότοπο, οι Χρήστες  μπορούν να απευθύνονται μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@xasiotis.com ή μέσω τηλεφώνου στα +30 210 2856570 ή +30 210 2825859.


Τελευταία ενημέρωση: 20/06/2023

Άψογες συνεργασίες

Οι προμηθευτές μας

metron
kleeman
bellos
dimoulas
ikaroslift
kalliotis
minos
akriman
ESPA 2014-2020